WGV International

WGV International Hurricane Glass Vase VHV0812 / VHV0815 Size: 12" H x 7" W x 7" D

Size: 12" H x 7" W x 7" D WGV International Hurricane Glass Vase VHV0812 / VHV0815 Size: 12" H x 7" W x 7" D WGV International Clear hurricane glass vase. VHV0812