The Sak

The Sak Reseda Crossbody Tobacco Floral Emboss - The Sak Leather Handbags

Reseda Crossbody Tobacco Floral Emboss. Features adjustable webbing crossbody strap