Emeril Live, Season IMX3 Episode 0303

Whiskey Sour From Emeril's Delmonico